Nov 8, 2013

paula abdul celebrates her birthday at aventine

paula abdul celebrates her birthday at aventine

paula abdul celebrates her birthday at aventine